Visits Us

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ तामाण्डास ब्लगस्पोटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ । ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

Friday, February 10, 2012