के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

30 August 2012

जानी राखौँ कतै भुल त गरि राको छैनौँ ?

तामाङ थर र स्वागे (दाजु भाइ) को को हुन् ।
Tamang thar ra swage (daju bhai) ko ko hun.

थिङ, ङ्यासुर, सिङगर, घिसिङ, ग्लान, लो
Thing, Ngyasur, Singgar, Ghising, Glan, Lo
ब्लोन, स्याङ्बो
Blon, Syangbo
योञ्जन, बम्जन, लोप्चन, दुङचन, ङिप्चन
Yonzan, Bamjan, Lopchan, Dungchan, Ngipchan
मोक्तान, पाख्रिन, स्याङ्तान, थोक्कर
Moktan, Pakhrin, Syangtan, Thokkar
दोङ, गङदोन, गोङ्बा, बल, स्योतान, टिटुङ, गोले, डिम्दुङ, गोज्यु
Dong, Gangdon, Gongba, Bal, Syotan, Titung, Gole, Dimdung, Gojyu
वाइबा, रुम्बा, युङ्बा, मर्पा, टुबा, ग्याबा, जिम्बा
Waiba, Rumba, Yungba, Marpa, Tuba, Gyaba, Jimba
छ्युमी, ङर्तेन, जोङगन, ज्युमी, ङोप्तेन, कलतेन, लामाखोर, नैगी, खानीखोर, सम्तेन, सिङथान
Chhyumi, Ngarten, Jonggan, Jyumi, Ngopten, Kalten, Lamakhor, Naigee, Khanikhor, Samten, Singthan


Click here for Video and more... 

Post a Comment