के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

20 November 2012

भर्पाई लेख्ने तरिका Bharpaaee lekhe tarika

भर्पाई लेख्ने तरिका
(लिखितम्) भर्पाई दादै, जिल्ला ............... गा.वि.स. .............. वडा नं. ............... बस्ने वर्षा ..................... को .................. बाट ऐ. जिल्ला, ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ...... बस्ने म .................. ले आजका मितिमा .................. बापतको रु. ..................... अक्षरेपी ................... बुझिलिई यो भर्पाई गरिदिएँ । इति सम्वत् .......... साल ....... महिना रोज .............. शुभम् ........... ।
..............
सही

No comments: