के लिएथे लक्ष्य तानिहाल्यो मलाई शिखाले । स्यवम् सफलताले तानिरहेछ त छेक्दैन मलाई रेखाले । डिम्डुङ १६

༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻ ༺ ༀ་ མ་ཎེ་ པདྨེ་ ཧཱུྃ་ ༻

20 November 2012

बिक्रीनामा लेख्ने तरिका Bikrinama lekhe tarika

बिक्रीनामा लेख्ने तरिका
लिखितम जिल्ला नुवाकोट सामरी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने श्री छे डोल्मो लामाका हातबाट ऐ. जिल्ला गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वर्षा २४ को म सङ्गे पल्देन दोर्जे तामाङले आजका मितिमा रु. ३८,०००/- अक्षरेपी अठ्तीस हजार गन्ति गरी लिएको ठीक सदर साँचो हो । उक्त रुपैयाँ लिए बापत मेरो घरगोठमा मैले पाल्दै गरेको नेतो रंगको लामो सिङ र लामो पुच्छर भएको लइनो, काखमा पाडी भएको भैँसी तपाई साहुलाई बिक्री हगरिदिएँ । उक्त भैँसी कसैले मेरो भनी दाबी गरेमा आफैँ अघि सरी तपाईलाई दिलाउनेछु । दिलाउन नसकेको वा कसैले मेरो भनी प्रमाण पुर्याएमा उक्त रुपैयाँ साँवा ब्याज सहित तिर्न मन्जुर छु भनी यो बिक्रीनामाको कागज लेखाई दायाँ बायाँ सही छाप गरिदिएँ । साक्षी रिगसाङ लिङ गुम्वा आसामीकै घर सदर इति सम्वत् ............. साल .................. गते रोज ............. सही ।

No comments: